Aktualności

Misja SSUR

Misją Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego jest kształtowanie postaw, dążenie za wspólną ideą, osiąganie celów, reprezentowanie całej społeczności studenckiej, umacnianie więzi i działanie dla jej dobra.

Zarząd

Piotr Moroch
Piotr Moroch
p.o Przewodniczącej Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Socjalno – Bytowych
Przewodniczący kieruje pracami Zarządu SSUR. Reprezentuje Studentów UR przed władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również na forum międzyuczelnianym, przede wszystkim Forum Uniwersytetów Polskich przed Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Podpisuje i przedkłada organom UR uchwały SSUR. Sprawuje nadzór nad Komisjami Programowymi. Dba o wizerunek i dobre imię Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Justyna Ogrodzka
Justyna Ogrodzka
Wiceprzewodnicząca
ds. Nauki i Jakości Kształcenia
Koordynuje projekty organizowane przez Przewodniczących Komisji ds. dydaktyki, ds. współpracy z zagranicą, ds. motywacji, ds. rekrutacji, ds. osób niepełnosprawnych. Organizuje szkolenia skierowane do członków Samorządu Studentów UR i studentów UR. Współpracuje z Kołami Naukowymi działającymi na Uniwersytecie Rzeszowskim. Prowadzi rekrutację do Komisji Programowych oraz do członków Samorządu Studentów UR.
Karina Guzek
Karina Guzek
Wiceprzewodnicząca
ds. Kultury i Promocji
Koordynuje projekty realizowane przez poszczególne Komisje Programowe Samorządu Studentów UR dotyczce promocji i kultury oraz nadzoruje prace podejmowane przez Przewodniczących komisji w ramach ich działalności. Dba o wizerunek oraz nawiązuje współpracę przy promocji Uniwersytetu Rzeszowskiego i Samorządu Studentów UR oraz czuwa nad wszelkiego rodzaju inicjatywami podejmowanymi przez studentów w zakresie swoich kompetencji. Uczestniczy także w tworzeniu materiałów promujących Samorządu Studentów UR
Damian Strojny
Damian Strojny
Wiceprzewodniczący
ds. Budżetu i Wydziałów
Przygotowuje projekt budżetu na każdy rok budżetowy następnie przedstawia projekt budżetu na sesji parlamentu. Przyjmuje i zatwierdza preliminarze od Przewodniczących poszczególnych Wydziałów oraz Przewodniczących Komisji. Rozpatruje wnioski i w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego przydziela środki na poszczególne projekty. Nadzoruje wykonywanie budżetu wraz z Zarządem Samorządu oraz składa roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządu Studentów UR Parlamentowi Studentów UR. Również nadzoruje realizacje składanych projektów finansowych z budżetu i inne sprawy związane z budżetem i finansami.
Karolina Sobala
Karolina Sobala
Przewodnicząca SSUR w latach 2015-16

Sztandarowe projekty

KultURalia

Podkarpacki Festiwal „KultURalia” niesie za sobą niepowtarzalne widowisko kulturalno-artystyczne zorganizowane przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz przedsiębiorstwa wspierające świat nauki i kultury.

Umysłowa rozgrzewka

czyli rozgrzej swój umysł na nowy semestr. Komisja Dydaktyki SSUR przygotowała dla Was cykl szkoleń i warsztatów za darmo! Umysłowa rozgrzewka

Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu

Celem całego przedsięwzięcia jest promocja zdrowego stylu życia wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Naszą rolą będzie również zachęcenie studentów do uprawiania sportu, a także uświadomienie wszystkim szkodliwości nałogów.

Sponsorzy

PEKAO24 HELIOS MEDYK PERŁA PALMA GAMEKEEPER FIZJOTEAM CENTERHOUSE FITNESS POINT TEAM AKTIVE LIDER CERTUS

Kontat