Przewodniczący komisji

 

Komisja Kultury – Przewodniczący Wojciech Socha, e-mail: wojciech.socha@urz.pl
Komisja Promocji – Przewodnicząca Olimpia Jeleń, e-mail: olimpia.jelen@urz.pl
Komisja ds. Kontaktów Zewnętrznych – Przewodnicząca Irmina Haduch, e-mail: irmina.haduch@urz.pl
Komisja IT – Przewodniczący Krystian Kusy, e-mail: krystian.kusy@urz.pl
Komisja Sportu i Turystyki – Przewodniczący Łukasz Stępień, e-mail: lukasz.stepien@urz.pl

 

 

 

Komisja Kultury
– organizuje imprezy o charakterze kulturalno- rozrywkowym dla środowiska studenckiego
– wspiera przedsięwzięcia promujące życie kulturalne
– dba o stałe rozwijanie się życia kulturalnego wśród studentów
– współpraca z jednostkami zewnętrznymi, które zajmują się działalnością kulturalną
– współpraca z klubem studenckim
– promocja kultury studenckiej, wspieranie młodych artystów-studentów
– organizowanie grupowych wyjść do teatru, filharmonii, kina i na koncerty
– dbanie o integrację studentów

 

Komisja Promocji
– dbanie o wizerunek SSUR
– zajmuje się aktualizowaniem informacji nt. Samorządu Studentów zamieszczanych na portalu FB, stronie internetowej, snapie czy instagramie
– obsługa fotograficzna oraz kamerowanie projektów samorządowych
– zamawianie materiałów promocyjnych
– przygotowywanie materiałów na stronę UR oraz SSUR
– przygotowywanie projektów graficznych
– kreuje wizerunek medialny Samorządu Studentów UR
– współpracuje z lokalnymi mediami radiem, prasą, telewizją
– współpracuje z działem promocji Uniwersytetu Rzeszowskiego
– dba o właściwe informowanie studentów na temat planowanych wydarzeń i zrealizowanych projektów

 

Komisja ds. Kontaktów Zewnętrznych
– pozyskiwanie materiałów promocyjnych
– utrzymywanie i pielęgnowanie kontaktów z firmami partnerskimi
– pozyskiwanie sponsorów
– poszukiwanie ambasadorów
– wymiana informacji
– tworzenie ofert współpracy oraz zapytań ofertowych
– organizowanie spotkań z firmami partnerskimi
– wprowadzanie marki Partnera do środowiska społeczności studentów Uczelni
–  promowanie prostudenckich działań marek Partnerów

 

Komisja IT
– czuwa nad aktualizowaniem strony internetowej
– zajmuje się obsługą FB, snapa, instagrama
– dba o sprzęt komputerowy biura
– tworzy szatę graficzną, plakaty i inne materiały promocyjne Samorządu Studentów UR

 

Komisja Sportu i Turystyki
– organizuje imprezy sportowe, wyjazdy turystyczne, rekreacyjne,
-propaguje aktywny wypoczynek
– promuje zdrowy i sportowy tryb życia wśród studentów
Komisja ds. kontaktów zewnętrznych
– współpracuje z partnerami Samorządu Studentów
– tworzy i promuje wizerunek Samorządu Studentów UR
– nawiązuje nowe kontakty z firmami i instytucjami

 

Komisja Dydaktyki
– promuje i popularyzuje naukę wśród Studentów
– dba o rozwój naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego
– wspiera działalność Kół Naukowych UR
– reprezentuje stanowisko Studentów w sprawach związanych z obsługą studiów
– uczestniczy w procesie wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wymagań Procesu Bolońskiego

 

Komisja ds. Mobilności Studenckiej
– promuje i zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu Samorządu Studentów
– organizuje szkolenia z umiejętności miękkich oraz pomaga nowym samorządowcom w zapoznaniu się z działalnością naszej organizacji

 

Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych
– podejmuje działania zmierzające do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej
– organizuje szkolenia i spotkania uświadamiające studentów o możliwościach, jakie daje im uczelnia z powodu ich niepełnosprawności
– reprezentuje interesy niepełnosprawnych Studentów przed organami Uczelni i na zewnątrz

 

Komisja Prawna
– opiniuje akty prawne dotyczące Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
– dba o przejrzystość i właściwość procedur obejmujących Uniwersytet Rzeszowski
– pomaga studentom w interpretacji uczelnianych aktów prawnych
– zajmuje się obsługą prawną Samorządu Studentów
– przygotowuje projekty regulaminów, aktów prawnych, uchwał

 

Rada Mieszkańców
– działa na potrzeby studentów mieszkających w domach studenckich „Laura”, „Filon”, „Olimp”
– dba o zaspakajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców
– dba o komfort warunków mieszkaniowych
– prowadzi działalności socjalno-bytową oraz kulturalną na terenie Domów Studenckich

 

Komisja ds. KultURaliów
– przy współpracy z wszystkimi komisjami zajmuje kompleksowo przygotowaniem obchodów KultURaliów

 

Rzecznik Praw Studenta
– czuwa nad ochroną praw Studenta
– służy pomocą nt. interpretowania aktów prawnych dotyczących studentów