Zarząd

 

Przewodniczący Samorządu Studentów UR

Jako pełniący obowiązki przewodniczącej kieruje pracami Zarządu SSUR. Reprezentuje Studentów UR przed władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również na forum międzyuczelnianym, przede wszystkim Forum Uniwersytetów Polskichi przed Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Podpisuje i przedkłada organom UR uchwały SSUR. Sprawuje nadzór nad Komisjami Programowymi. Dba o wizerunek i dobre imię Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jako wiceprzewodniczący koordynuje sprawy związane z pomocą materialną dla studentów. Koordynuje również działania Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz nadzoruje pracę Komisji ds. Domów Studenckich. Czuwa nad przebiegiem przyznawania stypendiów naukowych, socjalnych. Ściśle współpracuje z radą mieszkańców oraz Pełnomocnikiem rektora ds. Domów Studenckich. Sprawuje nadzór nad pracami komisji ds. prawnych oraz nad poszczególnymi aktami prawnymi w SSUR

e-mail: joanna.pazdzior@urz.pl