Zarząd

 

Przewodniczący Samorządu Studentów UR

 

Jako pełniący obowiązki przewodniczącej kieruje pracami Zarządu SSUR. Reprezentuje Studentów UR przed władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również na forum międzyuczelnianym, przede wszystkim Forum Uniwersytetów Polskichi przed Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Podpisuje i przedkłada organom UR uchwały SSUR. Sprawuje nadzór nad Komisjami Programowymi. Dba o wizerunek i dobre imię Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jako wiceprzewodniczący koordynuje sprawy związane z pomocą materialną dla studentów. Koordynuje również działania Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz nadzoruje pracę Komisji ds. Domów Studenckich. Czuwa nad przebiegiem przyznawania stypendiów naukowych, socjalnych. Ściśle współpracuje z radą mieszkańców oraz Pełnomocnikiem rektora ds. Domów Studenckich. Sprawuje nadzór nad pracami komisji ds. prawnych oraz nad poszczególnymi aktami prawnymi w SSUR

e-mail: joanna.pazdzior@urz.pl

 

Wiceprzewodnicząca
ds. Nauki i Jakości Kształcenia

 

Koordynuje projekty organizowane przez Przewodniczących Komisji ds. dydaktyki, ds. współpracy z zagranicą, ds. motywacji, ds. rekrutacji, ds. osób niepełnosprawnych. Organizuje szkolenia skierowane do członków Samorządu Studentów UR i studentów UR. Współpracuje z Kołami Naukowymi działającymi na Uniwersytecie Rzeszowskim. Prowadzi rekrutację do Komisji Programowych oraz do członków Samorządu Studentów UR.

e-mail: justyna.ogrodzka@urz.pl

 

Wiceprzewodnicząca ds. Kultury i Promocji

 

Koordynuje projekty realizowane przez poszczególne Komisje Programowe Samorządu Studentów UR dotyczce promocji i kultury oraz nadzoruje prace podejmowane przez Przewodniczących komisji w ramach ich działalności. Dba o wizerunek oraz nawiązuje współpracę przy promocji Uniwersytetu Rzeszowskiego i Samorządu Studentów UR oraz czuwa nad wszelkiego rodzaju inicjatywami podejmowanymi przez studentów w zakresie swoich kompetencji. Uczestniczy także w tworzeniu materiałów promujących Samorządu Studentów UR

e-mail: karina.guzek@urz.pl

 

Wiceprzewodniczący ds. Budżetu i Wydziałów

 

Przygotowuje projekt budżetu na każdy rok budżetowy następnie przedstawia projekt budżetu na sesji parlamentu. Przyjmuje i zatwierdza preliminarze od Przewodniczących poszczególnych Wydziałów oraz Przewodniczących Komisji. Rozpatruje wnioski i w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego przydziela środki na poszczególne projekty. Nadzoruje wykonywanie budżetu wraz z Zarządem Samorządu oraz składa roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządu Studentów UR Parlamentowi Studentów UR. Również nadzoruje realizacje składanych projektów finansowych z budżetu  i inne sprawy związane z budżetem i finansami.

e-mail: damian.strojny@urz.pl

karolina

Karolina Sobala

Przewodnicząca SSUR w latach 2015-16

e-mail: karolina.sobala@urz.pl