Skip to content

Stypendia

Prawo do pomocy materialnej jest jednym z podstawowych praw studenta, gwarantowanym przez art. 70, ust. 4 Konstytucji RP.
Przysługuje ona studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich. Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek studenta.

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
  5. zapomogi.

Stypendium socjalne

może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Brana jest pod uwagę wysokość dochodu, przypadająca na jedną osobę w rodzinie.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozstrzygnięcia dotyczące świadczeń pomocy materialnej.

Decyzja o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie decyzji administracyjnej doręczanej studentowi z pouczeniem o przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych.

Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia.

Student, który nie zgadza się z decyzją, może złożyć – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – odwołanie do odwoławczej komisji stypendialnej albo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji podjętej w pierwszej instancji przez rektora lub odwoławczą komisję stypendialną.

Ostateczna decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez studenta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

„Załączniki, o których mowa w regulaminie, dostępne są na stronie internetowej www.ur.edu.pl w zakladce studenci i doktoranci”