Skip to content

FAQ

1. Gdzie znajduje się główny budynek UR?
Al. Tadeusza Rejtana 16c

2. Jaki jest adres strony internetowej mojego kolegium?
Strony internetowe wszystkich kolegiów umieszczone są w zakładce na głównej stronie Uniwersytetu: www.ur.edu.pl/pl/kolegia

3. Czy na UR funkcjonuje biblioteka?
Funkcjonuje jedna biblioteka w skład, której wchodzą wypożyczalnia, czytelnie i oddziały. Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania biblioteki oraz zapisów do niej znajdziesz tutaj: bur.ur.edu.pl/struktura

4. Czy Dziekanat jest siedzibą zła i ciemności?
Na szczęście to tylko plotki 🙂

5. Gdzie znaleźć informacje na temat organizacji roku akademickiego?
www.ur.edu.pl/pl/student/organizacja-roku-akademickiego

6. Z czego wynika organizacja roku akademickiego?
Z zarządzenia Rektora. Na rok akademicki 2022/2023 organizacja roku akademickiego wynika z zarządzenia nr 76/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.

7. Czy muszę chodzić na wykłady lub ćwiczenia?
Tak, chyba że wykładowca nie będzie brał pod uwagę obecności przy wystawianiu zaliczenia bądź oceny. Warto się jest o to zapytać prowadzącego na początku semestru.

8. Czy mogę przenieść się do innej grupy wykładowej/ćwiczeniowej?
Tak jeżeli obu nauczycieli akademickich wyrazi na to zgodę, a twój powód będzie logicznie uzasadniony. Należy pamiętać, że różne Kolegia i Instytuty mają różną praktykę w tym zakresie.

9. Co zrobić kiedy jestem chora/y i nie mogę przyjść na egzamin a mam zwolnienie lekarskie?
W takiej sytuacji przysługuje dodatkowy termin egzaminu. Najlepiej skontaktować się z wykładowcą i poinformować go o zaistniałej sytuacji. Student ma prawo do dwóch terminów w sesji egzaminacyjnej.

10. Jak złożyć wniosek o stypendium Rektora?
Należy zarejestrować wniosek o przyznanie świadczenia w wersji elektronicznej, poprzez system Wirtualna Uczelnia. Trzeba pamiętać, aby wniosek był złożony w odpowiednim terminie.

11. Czy mogę otrzymać stypendium rektora z kwalifikując się średnią na dwóch wydziałach?
Nie. Należy wybrać kierunek wiodący. Tak samo jest w przypadku stypendium socjalnego, zapomogi itp.

12. Co to jest urlop dziekański i jak go wziąć?
Aby wziąć urlop studencki należy złożyć w dziekanacie pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek, nie wcześniej niż po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów i praktyk z poprzedniej sesji egzaminacyjnej na pierwszym semestrze studiów.

13. Jak dojechać do…
Polecamy zainstalować na swoim smartfonie aplikację mobilną MPK, znajdziecie tam rozkłady jazdy wszystkich linii, przystanki, mapę oraz wyszukiwanie najkorzystniejszych połączeń.

14. Ile kosztuje bilet semestralny i jak go zdobyć?
Bilet semestralny kosztuje 250 zł. Do zakupu potrzebne jest zdjęcie oraz ważna legitymacja studencka.

15. UPS… Zgubiłam/em legitymację studencką, co teraz?
Udaj się do swojego dziekanatu, zgłoś zaginięcie karty. Masz możliwość wyrobienia nowej legitymacji po uiszczeniu określonej opłaty.

16. Gdzie znajdują się regulacje dotyczące odbywania studiów?
Informację dotyczące odbywania studiów i spraw studentów znajdują się w obowiązującym Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
www.ur.edu.pl/pl/student/regulamin-studiow

17. Gdzie znajdę informacje dotyczące pomocy materialnej i stypendiów?
Powyższe informację zajdziesz tutaj: www.ur.edu.pl/pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia

18. Gdzie znajdę informacje dotyczące akademików?
www.ur.edu.pl/pl/student/domy-studentaa/zasady-przyznawanie-miejsc-w-ds-ur

19. Czy w przychodniach MEDYK można zapisać się za darmo do lekarza rodzinnego?
Tak, wystarczy, że wypełnisz „deklarację wyboru” oraz załączniki dostępne na stronie internetowej Medyka. Jedyny warunek – musisz posiadać aktualne ubezpieczenie. www.medyk.rzeszow.pl/media/materialy-do-pobrania/

20. Ile razy w ciągu roku można złożyć wniosek o zapomogę?
W ciągu jednego roku akademickiego można dwa razy wnioskować o zapomogę. Wypłacana jest ona jednorazowo.

21. Co jeśli nie zdałem egzaminu poprawkowego?
Możesz zgłosić pisemny wniosek do dziekanatu o egzamin komisyjny. Wniosek musisz odpowiednio poprzeć i udokumentować.

22. Co to jest komis i jak się o niego starać?
Jeżeli nie otrzymałeś pozytywnej oceny z egzaminu poprawkowego bądź zaliczenia możesz złożyć wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy. Podstawą do tego może być wyłącznie nieprawidłowe przeprowadzenie egzaminu, które musi być w wiarygodny sposób udowodnione. Komis może być przeprowadzony w formie ustnej bądź pisemnej w terminie wyznaczonym przez Dziekana.

23. Co to jest warunek (awans) i kiedy można go wziąć?
Jeżeli nie uzyskałeś zaliczenia lub nie złożyłeś egzaminu z tylko jednego przedmiotu lub praktyki zawodowej, możesz uzyskać zgodę dziekana na powtórzenie niezaliczonego przedmiotu lub praktyki zawodowej. Wtedy wówczas dostajesz warunkowy wpis na kolejny semestr.

24. Czy mogę starać się o stypendium Rektora jeśli miałam/em poprawkę?
Tak, ale nie zapominaj, że ocena dopuszczająca jest wliczana do średniej. Ważne jest, aby uzyskać średnią powyżej 4.01.

25. Kiedy mogę zostać skreślony z listy studentów?
M.in. w przypadku nie podjęcia nauki, pisemnej rezygnacji, nie złożenia w terminie pracy dyplomowej, nie uzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, za niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów. W niektórych sytuacjach przed skreśleniem z listy studentów student jest zawiadamiany na piśmie o wystąpieniu podstaw do skreślenia i wzywany do złożenia ustnie lub na piśmie wyjaśnień w tym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

26. Co to są godziny Rektorskie?
Jest to dany okres czasu, w którym za pozwoleniem Rektora nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Mogą być one przeznaczone dla studentów poszczególnych wydziałów jak i całego Uniwersytetu. Zjawisko to występuje m.in. podczas Kulturaliów.

27. Co zrobić kiedy zmieniłam/em nazwisko lub adres zamieszkania?
Jesteś wówczas zobowiązany niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację w dziekanacie.

28. Czy mogę się odwołać z decyzją o stypendium naukowym Rektora?
Tak, możesz się odwołać z każdą decyzją w terminie do 14 dni od jej doręczenia.

29. Czym jest i czym zajmuje się Samorząd?
Samorząd Studentów to największa organizacja studencka działająca na uniwersytecie. Skupia około 50 studentów ze wszystkich Kolegiów. Na co dzień zajmuje się organizacją projektów naukowo-kulturalnych oraz rozrywkowo-sportowych. SSUR jest głównym organizatorem Podkarpackiego Festiwalu Kulturalia. Zabieramy głos we wszystkich ważnych decyzjach Senatu UR dotyczących studentów i sposobie nauczania.

30. Co to jest Parlament Samorządu Studentów i czym się zajmuje?
Jest to najwyższy organ uchwałodawczy Samorządu Studentów.

31. Czym zajmują się komisje programowe?
Każda komisja programowa ma określone pole działania i cele do zrealizowania. W każdej komisji znajdują się studenci będący zainteresowani tematem oraz chcący się doskonalić w ten dziedzinie. Obecnie działa: Komisja kultury, Komisja ds. IT, Komisja sportu i turystyki, Komisja ds. kontaktów zewnętrznych, Komisja ds. dydaktyki, Komisja ds. prawnych. Komisja ds. social mediów, Komisja ds. kół naukowych.

32. Jak dołączyć do samorządu?
Kliknij tutaj 🙂

33. Co zrobić gdy nie znalazłam/em odpowiedzi na dręczące mnie pytanie?
W sprawach dotyczących studentów, praw studenckich, a także innych dotyczących np. toku studiów możesz skontaktować się z Samorządem Studentów UR, Rzecznikiem Akademickim lub Rzecznikiem Praw Studenta linki poniżej:
Formularz kontaktowy/
www.ur.edu.pl/pl/uniwersytet/rowne-traktowanie/rzecznik-akademicki/
urz.pl/struktura/rzecznik-praw-studenta-ssur//

34. Kiedy mogę wnioskować o zapomogę z tytułu utraty pracy?
Student w szczególnych przypadkach (przejściowej trudnej sytuacji życiowej) może złożyć wniosek o zapomogę z tytułu utraty pracy własnej lub przez najbliższego członka rodziny. Należy pamiętać, aby wniosek właściwie udokumentować.

35. Czy można ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?
Należy spełnić warunki opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, a są to: korzystanie przez wnioskodawcę lub pozostawanie wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych w bieżącym roku kalendarzowym, sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 25 roku życia, a także gdy wnioskodawca osiągnął pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i nie ukończył 25. roku życia.

36. Gdzie znajduje się siedziba SSUR
Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, Budynek A1 pok. 012. Tel: 17 872 13 99

37. Gdzie znajdę informacje dotyczące pomocy materialnej, stypendiów?
Wszelkie regulacje dotyczące rodzaju, wysokości oraz warunków przyznawania pomocy materialnej i stypendiów znajdują się na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem: www.ur.edu.pl/pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia

38. Gdzie szukać pomocy jeżeli uważam, że nie słusznie zostałem potraktowany?
Uniwersytet Rzeszowski wspiera równe traktowanie studentów. Jest szereg organów, gdzie można szukać pomocy m.in. Rzecznik akademicki, Pełnomocnik i Komisja ds. przeciwdziałania mobbingu i korupcji, Pełnomocnik i Komisja ds. równego traktowania, Biuro ds. równego traktowania. Link do powyższych poniżej:
www.ur.edu.pl/pl/uniwersytet/rowne-traktowanie

39. Gdzie wyrobię kartę miejską MPK w Rzeszowie – E-bilet? I jakie dokumenty potrzebuję aby ją wyrobić?
Dokumenty wymagane do otrzymania Rzeszowskiej Karty Miejskiej (e-karty): – prawidłowo wypełniony wniosek przesłany poprzez formularz dostępny na stronie www.ebilet.erzeszow.pl lub wypełniony przez podróżnego na druku dostępnym w POP – aktualne zdjęcie o maksymalnej rozdzielczości 1800 na 1200 px a w przypadku osobistego składania wniosku zdjęcie o wymiarze 35×45 mm podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu e-karty – dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość podróżnego – dokument potwierdzający typ ulgi (np. legitymacja szkolna) lub uprawnienie do bezpłatnych przejazdów Pierwsza spersonalizowana e-karta zostanie wydana podróżnemu bezpłatnie pod warunkiem jednoczesnego zakupu okresowego biletu elektronicznego. Zakup biletu okresowego jest możliwy najwcześniej na 3 miesiące przed miesiącem jego obowiązywania (np. w miesiącu sierpniu można zakupić bilet na 1 lub 2 wybrane miesiące wrzesień, październik lub listopad). Spersonalizowana e-karta wydawana jest podróżnemu za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i po pisemnym potwierdzeniu odbioru. E-kartę można odebrać w Punktach Obsługi Podróżnego: ul. Lisa Kuli 20 tel. 17 86 60 346 ul. Grottgera 22 tel. 17 86 60 345 ul. Targowa 1 tel. 17 86 60 347 czynne pon. – pt. 6:30 – 20:00, soboty – 7:00 – 14:00, w niedziele i święta nieczynne.


Pytania do Rzecznika Praw Studenta SSUR

Czy obecność na wykładach i innych zajęciach prowadzonych w ramach kierunku jest obowiązkowa?
Co do zasady co zostało wspomniane powyżej obecność na zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowa, wynika z to obowiązującego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Należy pamiętać przy tym czy prowadzący sprawdza i weryfikuje obecność na zajęciach, bo możliwą praktyką w tym zakresie będzie nie sprawdzanie obecności na zajęciach.
§ 25 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Gdzie znajdę warunki dopuszczenia i formę zaliczenia i/lub egzaminu?
Informację te powinny znajdować się w sylabusie dotyczącym danego przedmiotu. Warto wspomnieć, iż prowadzący przedmiot ma obowiązek podania wspomnianych informacji studentom na pierwszych zajęciach w semestrze.
§ 29 ust. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Czy mogę przenieść się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i na odwrót?
Tak, student może ubiegać się o zmianę formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarne, a także niestacjonarnej na stacjonarne nie wcześniej jednak niż po zaliczeniu pierwszego semestru. Wniosek o zmianę formy studiów składa się do Dziekana w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w semestrze. Dziekan w tym zakresie wydaje decyzje uwzględniając m.in. przebieg studiów czy udokumentowaną szczególną sytuację studenta.
§ 13 ust. 1-5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Czy mogę się starać o indywidualny rozkład zajęć?
Tak, warunki uzyskania i dobywania studiów w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) określa Regulamin studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
§ 22 ust. 1-8 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Czy IOS pozwala na podchodzenie do zaliczeń i egzaminów również w indywidulanych terminach?
Tak, Indywidualna Organizacja Studiów pozwala na zmiany terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
§ 22 ust. 3a pkt. 4 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Czy mogę odwołać się od decyzji wydanej przez Dziekana?
Masz prawo do odwołania decyzji Dziekana dotyczących spraw studenckich do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana. Dziekan, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której zmieni lub uchyli zaskarżoną decyzję. Od wydanej decyzji znów przysługuję odwołanie.
§ 5 ust .1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Czy mogę realizować część programu studiów na innej uczelni krajowej lub zagranicznej?
Tak, student może realizować odpowiednią część na innej uczelni w kraju lub zagranicznej. Wspominana wymiana musi wymagać uzgodnień z osobą odpowiedzialną za wymianę akademicką i właściwym Dziekanem.
§ 14 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.