Skip to content

Parlament

 

Parlament Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego jest najwyższym uchwałodawczym organem Samorządu.

Parlament  składa  się  z  parlamentarzystów  poszczególnych jednostek Uniwersytetu wybieranych  w  trybie  określonym w Ordynacji.

Ponadto w skład Parlamentu wchodzą z urzędu:

 • Przewodniczący
 • Zarząd
 • Przewodniczący Komisji Programowych
 • Przewodniczący  UKW SS
 • Parlamentarzysta wybierany jest na dwuletnią kadencję

Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności:

 • uchwalanie Regulaminu i jego zmian
 • opiniowanie treści Regulaminu Studiów oraz jego zmian
 • uchwalanie budżetu Organizacji studenckich na Uniwersytecie i jego zmian
 • udzielanie Zarządowi absolutorium
 • powoływanie komisji programowych oraz określenie zakresu ich zadań
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu
 • wybór Marszałka
 • zatwierdzanie składu Zarządu
 • wybór Przewodniczącego Komisji Programowej
 • wybór członków Komisji Rewizyjnej
 • wybór członków UKW SS oraz KWS
 • wybór członków komisji programowych Parlamentu
 • wybór przedstawicieli studentów w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu
 • wybór  kandydatów  do  komisji  dyscyplinarnych,  o  których  mowa w Ustawie i Statucie
 • wybór kandydatów do komisji Senackich Uniwersytetu
 • wybór delegata na Zjazd Parlamentu Studentów  Rzeczypospolitej Polskiej
 • decydowanie  o podjęciu  ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej, w tym strajku, o którym mowa w art. 206 Ustawy
 • decydowanie o przeprowadzeniu ogólnouniwersyteckiego referendum
 • podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych

Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy:

 • Uchylanie  niezgodnych  z  przepisami prawa, w szczególności Statutem, Regulaminem Studiów Uniwersytecie Rzeszowskim lub Regulaminem, uchwał innych organów Samorządu
 • Nadzór nad działalnością organów Samorządu powoływanych przez Parlament oraz członków tych organów

We wszystkich nieuregulowanych sprawach w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Parlament w formie uchwały.

 • Parlament wybiera ze swojego grona Marszałka
 • Marszałek przewodniczy obradom Parlamentu, strzeże jego praw oraz reprezentuje Parlament na zewnątrz