Skip to content

Parlament

Parlament Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego jest najwyższym uchwałodawczym organem Samorządu.

Parlament  składa  się  z  parlamentarzystów  poszczególnych jednostek Uniwersytetu wybieranych  w  trybie  określonym w Ordynacji.

Ponadto w skład Parlamentu wchodzą z urzędu:

 • Przewodniczący,
 • Zarząd,
 • Przewodniczący Komisji Programowych,
 • Przewodniczący  UKW SS .
 • Parlamentarzysta wybierany jest na dwuletnią kadencję.

Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności:

 • uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
 • opiniowanie treści Regulaminu Studiów oraz jego zmian,
 • uchwalanie budżetu Organizacji studenckich na Uniwersytecie i jego zmian,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium,
 • powoływanie komisji programowych oraz określenie zakresu ich zadań,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu,
 • wybór Marszałka,
 • zatwierdzanie składu Zarządu,
 • wybór Przewodniczącego Komisji Programowej,
 • wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 • wybór członków UKW SS oraz KWS,
 • wybór członków komisji programowych Parlamentu,
 • wybór przedstawicieli studentów w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu,
 • wybór  kandydatów  do  komisji  dyscyplinarnych,  o  których  mowa w Ustawie
 • i Statucie,
 • wybór kandydatów do komisji Senackich Uniwersytetu,
 • wybór delegata na Zjazd Parlamentu Studentów  Rzeczypospolitej Polskiej,
 • decydowanie  o podjęciu  ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej, w tym strajku,
 • o którym mowa w art. 206 Ustawy,
 • decydowanie o przeprowadzeniu ogólnouniwersyteckiego referendum,
 • podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach szczególnych.

Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy:

 • Uchylanie  niezgodnych  z  przepisami prawa, w szczególności Statutem, Regulaminem Studiów Uniwersytecie Rzeszowskim lub Regulaminem, uchwał innych organów Samorządu,
 • Nadzór nad działalnością organów Samorządu powoływanych przez Parlament oraz członków tych organów,

We wszystkich nieuregulowanych sprawach w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Parlament w formie uchwały.

 • Parlament wybiera ze swojego grona Marszałka.
 • Marszałek przewodniczy obradom Parlamentu, strzeże jego praw oraz reprezentuje Parlament na zewnątrz.